Základní struktura otázek

Video

Základní zájmena

          I           we my
          you ty           you vy/Vy
          she ona           they oni
          he on           it to

Skloňování slovesa BÝT

I am já jsem we are my jsme
you are ty jsi you are vy/Vy jste
she is ona je they are oni jsou
he is on je it is to je